Privacyverklaring en disclaimer

Life in Harmony vindt uw privacy en het zorgvuldig omgaan met uw gegevens ook belangrijk. In deze privacyverklaring leest u meer over de manier waarop Life in Harmony uw privacy wil waarborgen. Hiermee voldoet Life in Harmony aan de nieuwe Europese normen, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 is de privacywetgeving, ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd, van kracht gegaan. De AVG verplicht iedereen die onderneemt om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens (organisatorische en technisch) en de privacy van klanten te waarborgen.

In deze privacyverklaring staat o.a. beschreven welke persoonsgegevens Life in Harmony verzamelt wanneer u bijvoorbeeld de website gebruikt of wanneer u gebruikt maakt van de dienstverlening van Life in Harmony. Ook leest u waarom gegevens worden verzameld, wat ermee gedaan wordt en leest u informatie over hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

Uw privacy bij begeleiding door Life in Harmony

Om u goed te kunnen begeleiden is het noodzakelijk dat een dossier wordt aangelegd. Dit is een wettelijke plicht volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat:

 • aantekeningen over uw (fysieke en mentale) gezondheidstoestand
 • schriftelijke verslagen van de consulten (aantekeningen)
 • gegevens over eventueel (eerder) uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

En indien aan de orde:

 • rapportages aan derden
 • gegevens van andere zorgverleners (bijvoorbeeld een huisarts). Deze zijn alleen aanwezig wanneer u hiervoor toestemming heeft verleend.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een
 • verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie(opstellen van factuur en boekhouding).

Mocht er een andere reden zijn waarom gebruik van uw gegevens gemaakt zou moeten worden, dan wordt u eerst geïnformeerd en zal uw toestemming worden gevraagd.

Om uw privacy te waarborgen wordt binnen de praktijk:

 • zorgvuldig omgegaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor gezorgd dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Tevens geldt een een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Tenslotte is het wettelijk gezien (WGBO) vereist dat de gegevens in een cliëntendossier 15 jaar worden bewaard.

Neem contact op
Privacyverklaring en disclaimer